aechchiki
21
× 15
7
× 3
4
1
× 3
19
× 17
6
× 7
3
× 5
1
× 3
11
× 5
6
× 5
3
1
× 2
10
× 4
5
3
1
× 2
10
× 2
5
3
1
8
× 6
4
× 4
2
× 2
1
8
× 6
4
× 3
2
× 2
1
8
× 4
4
× 3
2
× 2
0
× 3
8
× 3
4
× 2
2
× 2
0
× 3
8
× 3
4
× 2
2
0
× 2
8
4
× 2
2
0
× 2
8
4
2
0
× 2
7
× 6
4
1
× 4
0